Regulamin warunków uczestnictwa w szkoleniach i kursach oraz warunki rezygnacji.

DevelopTech Miłosz Biniecki z siedzibą Robotnicza 42A 53-608 Wrocław z dnia 14.03.2024.

1. Przepisy wprowadzające

Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach i kursach prowadzonych przez DevelopTech Miłosz Biniecki zwanego dalej Organizatorem oraz warunki rezygnacji z udziału w nich przez zgłoszonego uczestnika zwanego dalej Zamawiającym. Regulamin dotyczy szkoleń otwartych i zamkniętych przeprowadzanych przez firmę DevelopTech.

2. Zobowiązania zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

3. Zgłoszenie udziału w szkoleniu lub kursie

Za poprawnie zgłoszenie udziału w kursie lub szkoleniu, które wpłynęło do Organizatora, jest uznawana akceptacja oferty za pomocą poczty elektronicznej lub podpisana umowa między Organizatorem a Zamawiającym lub przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres kontakt@developtech.pl stanowiące jednocześnie zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 3 dni przed terminem szkolenia (nie dotyczy szkoleń wyjazdowych).

4. Informacje organizacyjne

Przyjęcie zgłoszenia na szkolenie zostanie potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia Organizator przekaże Zamawiającemu informacje zawierające szczegóły organizacyjne, udostępni niezbędne materiały szkoleniowe, a w przypadku zajęć prowadzonych w formie zdalnej dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.

5. Wypowiedzenie umowy, odwołanie zajęć

Umowa może zostać wypowiedziana zarówno przez Organizatora, jak i przez Zamawiającego. Wypowiedzenie umowy lub zmiana jej warunków, wymaga wyłącznie formy pisemnej. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub szkolenia (rozwiązanie umowy) lub zmiany terminu szkolenia lub kursu (zmiana umowy). Zmiana umowy pozostaje wiążąca dla stron wyłącznie po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy trener prowadzący zajęcia z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.

6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu lub kursie

Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu lub kursie. Rezygnacja z udziału powinna nastąpić za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@developtech.pl. Jednakże w przypadku:
• gdy rezygnacja wpłynie do Organizatora przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu/kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
• gdy rezygnacja wpłynie do Organizatora do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/kursu – Zamawiający otrzyma zwrot 100% kosztów,
• gdy rezygnacja wpłynie do Organizatora już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa i na 14 dni lub później przed rozpoczęciem szkolenia – Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na kwotę równą 50% kosztów uczestnictwa w szkoleniu,
• gdy rezygnacja nie wpłynie do Organizatora do dnia rozpoczęcia szkolenia/kursu – Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na kwotę równą 100% kosztów uczestnictwa w szkoleniu.
Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
Za datę rezygnacji/odwołania przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Zamawiającego.

7. Płatności za szkolenia

Warunki płatności każdorazowo ustalane są indywidualnie i są zawarte w treści oferty. Wpłaty należy dokonać na konto DevelopTech, po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. W tytule przelewu prosimy umieścić numer faktury. W przypadku braku terminu płatności w ofercie, przyjmuje się następujące terminy:
• osoby prywatne, przedsiębiorcy i firmy dokonują wpłat najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia/kursu,
• w przypadku sektora publicznego akceptujemy płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu, jednostki budżetowe i samorządowe dokonują wpłaty na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia (termin płatności – 14 dni).
Dane do przelewu:
DevelopTech Miłosz Biniecki
Robotnicza 42A, 53-608 Wrocław
Bank – Santander Bank Polska
Nr konta: – 94 1090 2529 0000 0001 5013 9657

8. Cena szkoleń i kursów, faktury, zwolnienie z VAT

Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
Standardowo szkolenia i kursy organizowane przez Organizatora są obciążone 23% podatkiem VAT od towarów i usług.
Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT.
Uczestnicy lub firmy chcące uzyskać fakturę zwolnioną z VAT, muszą poinformować o tym fakcie Organizatora oraz wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną oświadczenia o zwolnieniu z VAT na adres kontakt@developtech.pl, przed akceptacją oferty lub podpisaniem umowy.
Uczestnicy szkoleń i kursów otrzymują faktury w ostatnim dniu realizacji usługi.

9. Prawa autorskie

Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.